POLITYKA PRYWATNOŚCI Aequam sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument został przygotowany w trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisu Aequam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „AEQUAM” lub „Administrator”).
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisu, których administratorem jest Aequam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. AEQUAM nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorami są inne podmioty.

II. POJĘCIA UŻYWANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami: 

 1. „Operator” – spółka AEQUAM z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18 (00-105 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523949, NIP: 5252596621.
 2. „Polityka Prywatności” – oznacza niniejszy dokument.
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Serwis WWW – serwis internetowy obsługiwany przez Administratora.
 5. „Serwis” – Serwis WWW dostępny pod adresem www.aequam.pl.
 6. „Użytkownik” – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

III. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Aequam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18 (00-105 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523949, NIP: 5252596621(dalej: „AEQUAM” lub „Administrator”).
AEQUAM przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).

Pytania, wnioski i uwagi dotyczące Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez AEQUAM należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@aequam.pl lub pisemnie na adres: Aequam sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

     IV.     POZYSKIWANIE DANYCH

AEQUAM może zbierać dane Użytkowników podczas korzystania z Serwisu WWW.  

AEQUAM gromadzi również informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia, datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, dane na temat statystyki oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn, liczbę kliknięć, czas spędzony na poszczególnych stronach, typ i wersję systemu operacyjnego, dane o lokalizacji urządzenia. Powyższe działania mają na celu dostarczanie usług online, udoskonalanie Serwisu oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.

AEQUAM może także przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Użytkownika, o ile jest to niezbędne do kontaktu i odpowiedzi na wnioski lub zapytania.

V. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

AEQUAM może przetwarzać dane osobowe użytkowników z wykorzystaniem następujących podstaw prawnych opisanych w RODO.

AEQUAM może przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez AEQUAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub przez osoby trzecie.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AEQUAM przetwarza dane Użytkowników w celach marketingowych, obejmujących profilowanie oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w Serwisie oraz w Internecie. Uzasadnionym interesem jest dostosowanie treści marketingowych do zainteresowań Użytkowników.

Na tej samej podstawie AEQUAM przetwarza dane w celu prowadzenia analityki, badań rynku i opinii, w tym badań i analizy ruchu w Serwisie AEQUAM. Uzasadnionym interesem jest ulepszanie treści oraz usług AEQUAM.

AEQUAM może także przetwarzać dane osobowe dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Interesem AEQUAM jest w tym przypadku konieczność ochrony własnych praw.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług i systemów informatycznych, bezpieczeństwa sesji oraz wykrywania nadużyć w Serwisie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mogą być także przetwarzane dane dotyczące Użytkownika, w szczególności logi systemowe.

W ramach prawnie uzasadnionego interesu, AEQUAM udostępnia także w swoich serwisach funkcje oferowane przez serwisy społecznościowe (np. przyciski „Lubię to”) oraz przekazuje wybrane dane Użytkowania operatorom tych serwisów. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku zwiększenie atrakcyjności Serwisu AEQUAM.

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

AEQUAM udostępnia dane osobowe Użytkowników, kiedy posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów AEQUAM lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta AEQUAM w celu dostarczania usług, w tym dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe. W takich przypadkach AEQUAM zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dostęp do danych osobowych mają także upoważnieni pracownicy i współpracownicy AEQUAM. Dostęp do danych osobowych przysługuje im w związku z realizacją ich obowiązków służbowych.

AEQUAM może korzystać z usług podmiotów przetwarzających powierzone im dane osobowe poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane osobowe mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. AEQUAM zabezpiecza dane osobowe poprzez zawarcie z usługodawcami umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich.

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii swoich danych osobowych.
 2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Użytkownik może również poprawić swoje dane osobowe po zalogowaniu do Konta.
 3. Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, np. w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne AEQUAM do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych, np. danych przetwarzanych na podstawie zgody.
 6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez AEQUAM.
 8. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Stosując prawo sprzeciwu Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez AEQUAM jego danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, gdy:
 9. AEQUAM przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie swojego uzasadnionego interesu, z wyjątkiem sytuacji w których interesy AEQUAM okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika;
 10. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez czas niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony przed roszczeniami, odpowiedzialnością administracyjną, karną lub dochodzenia roszczeń przez AEQUAM.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy.

Dane przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są do czasu wycofania tej zgody. Jeśli podstawą jest uzasadniony interes administratora, dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

IX. ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW „COOKIES”

1. Pliki „cookies”

W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage”, „Session Storage”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Są to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika. Dzięki wspomnianym plikom AEQUAM uzyskuje informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, preferencjach i aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pliki pozwalają na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Za pośrednictwem plików nie są zbierane informacje umożliwiające bezpośrednią identyfikację Użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu.

Większość plików (tzw. sesyjnych) jest automatycznie usuwanych z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.

AEQUAM korzysta także z technologii Local Storage i Session Storage. Jest to technologia zbliżona co do zasady działania do „cookies”. Jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie lokalnie danych przez aplikacje internetowe. Dane w Local Storage są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają również określonego czasu ważności. Dane zapisane w Session Storage są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik w każdym momencie może usunąć dane przechowywane w Local lub Session Storage.

2. Cele wykorzystania „cookies”

AEQUAM wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

 1. dostosowywanie usług do preferencji Użytkowników poprzez zapisywanie informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych Użytkownika;
 2. prowadzenie analiz i badań wydajności Serwisu oraz sposobów korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu poprzez zapobieganie nadużyciom oraz wyciekom danych;
 4. prowadzenie działań marketingowych i przekazywanie Użytkownikom reklam dostosowanych do ich preferencji w Serwisie oraz w Internecie.
3. Wykorzystywanie „cookies” w celach marketingowych

Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym. AEQUAM może wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych, w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w serwisach oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki „cookies” umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Serwisu reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w serwisach oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Serwisie.

4. Serwisy Społecznościowe

Serwis AEQUAM wykorzystują pliki „cookies”, wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwis społecznościowy LinkedIN. Korzystając z Serwisu AEQUAM przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców), przez co otrzymują oni informację, że Użytkownik korzysta z Serwisu AEQUAM, nawet jeśli nie posiada on profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Informacja ta, wraz z adresem IP urządzenia Użytkownika, przekazywana jest do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Skorzystanie przez Użytkownika z przycisków „Lubię to” lub „Udostępnij”, spowoduje przesłanie odpowiedniej informacji bezpośrednio do danego usługodawcy, co może prowadzić do ich opublikowania w danym serwisie społecznościowym.

W zakresie przekazywania danych do usługodawców, AEQUAM oraz usługodawcy są współadministratorami danych osobowych Użytkowników, przy czym Użytkownik powinien wykonywać swoje uprawnienia bezpośrednio w stosunku do odpowiedniego usługodawcy. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Zarządzanie plikami „cookies”

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, że pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i jednoczesne korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na umieszczanie i odczytywanie plików cookies i wykorzystanie podobnych technologii przez AEQUAM na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa:

X. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

AEQUAM przetwarza dane osobowe z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zarówno organizacyjnych, jak również technicznych. W szczególności AEQUAM zabezpiecza dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

XI. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Treść Polityki Prywatności może ulec zmianie. Po każdej zmianie, nowa wersja polityki będzie publikowana w Serwisie.